Innovació Pedagógica Treballem amb una metodologia i des d'una perspectiva úniques

Potenciem la motivació

A més d’assolir els objectius curriculars propis de l’àrea, programem diferents projectes que potencien la motivació i creativitat dels alumnes al treballar les àrees des d’una altra perspectiva i metodologia.

 

EntusiasMAT

És un projecte didàcticopedagògic (de 3 a 12 anys) basat en les intel·ligències múltiples que permet treballar les matemàtiques de manera útil i pràctica i que ofereix al professorat múltiples metodologies i recursos perquè els alumnes estiguin motivats. El seu objectiu és que els alumnes siguin capaços d'analitzar i solucionar situacions matemàtiques en un context particular i pràctic, i que a partir de l'anàlisi d'aquest context siguin capaços de mobilitzar tots els seus recursos (sabers) per resoldre el problema eficaçment.

Educació en valors (UNESCO/Escoles Sostenibles)

La nostra escola segueix una línia pedagògica per a la qual el treball dels valors és un dels principals objectius. Pertanyem al Pla d’Escoles Associades de la UNESCO per tal d’aprofundir més en la transmissió de valors mitjançant diferents tipus d’activitats desenvolupades pel nostre alumnat. Els pares i la resta de la comunitat educativa tenen un paper molt important en aquestes activitats i hi participen activament.

Comenius - Intercanvis escolars

Aquest projecte es realitza amb els alumnes d’ESO per potenciar l’ús de la llengua anglesa així com conèixer altres cultures mitjançant intercanvis entre els nostres alumnes i alumnes d’altres països. Per més informació clica aquí.

Projecte d’Educació Artística

Treballem l’educació artística visual i plàstica a través de les diferents etapes de la història de l’art des dels inicis fins a l’ època actual.

Plaer de la lectura

El plaer de la lectura és un projecte que té com a objectiu fomentar i crear un hàbit real de lectura. Aquest projecte sorgeix arrel de l’observació de l’actitud dels alumnes vers la lectura.

Destreses comunicatives

Destresses comunicatives té com objectiu desenvolupar la capacitat de l'alumne per expressar-se tant oralment o com per escrit en català i en castellà. Per això, fomentarem la discussió en petits grups i/o en grup-classe de temes pròxims als adolescents i explorarem les emocions.

Tractament de la diversitat a l'aula

L'atenció a la diversitat va més enllà d'atendre alumnes que presenten dèficits, endarreriments, falta d'atenció o els que procedeixen d'altres cultures. Atendre la diversitat significa atendre cadascuna de les individualitats presents a l'aula i donar-los resposta en el seu procés d'ensenyament – aprenentatge, de manera que tanta diversitat és qui no té prou amb els continguts de la programació i necessita més, com l'alumne nouvingut que acaba d'arribar a l'escola i no coneix cap de les llengües vehiculars amb les quals ens comuniquem a l'escola.