Treball per projectes Our students learn to work cooperatively with each other

Treball per projectes

Cal canviar el paradigma del procés d'aprenentatge que es desenvolupa conèixer el perquè ni la seva necessitat en la vida, cap a un aprenentatge amb sentit, un nou paradigma que dóna el protagonisme a l'alumnat evitant el seu paper passiu del sistema de continguts i treballant des de la seva participació activa i crítica per a què aconsegueixi assolir els aspectes clau definits en el projecte. La Neuroeducació confirma aquest procés com alguna cosa fonamental per aconseguir ciutadans democràtics i amb pensament científic.

  • We work in groups of 4-5 students.
  • We use roles in the classroom.
  • personalització de l'aprenentatge Customized learning.
  • Cooperative learning.
  • More motivated students.

Aprenentatge i treball cooperatiu

Cada alumne/a té un cervell únic, en ocasions millor dotat per a unes activitats que unes altres. Per sort, la plasticitat cerebral possibilita la millorança en gairebé tots els casos i àrees. Per això hem de possibilitar que cada persona busqui el seu Camí i desenvolupi les seves habilitats sense fer passar a tots pels mateixos pensaments i idees. El treball per projectes permet la personalització de l'aprenentatge donant veritable rellevància a l'atenció a la diversitat.

L'aprenentatge i treball cooperatiu és un enfocament que tracta d'organitzar les activitats dins de l'aula per convertir-les en una experiència social i acadèmica d'aprenentatge. Els estudiants treballen en grup per realitzar les tasques de manera col·lectiva.

Atenció a la diversitatAttention to diversity

Working in projects is a tools which helps teachers to adapt content according to the student´s needs. In the classroom we have different learning rates.

Ajuda entre igualsHelp among equals

Al implementar aquesta nova metodologia i canviar la distribució dins l’aula, estem fomentant que els alumnes s’ajudin entre ells. Amb un doble objectiu: aprendre comprensivament per poder transmetre al company la pròpia reflexió amb vocabulari més pròxim i entenedor. By using this new methodology and changing the lay out of the classroom, we are promoting students to help each other. They learn to be able to transmit the others their own knowledge using a more understandable vocabulary.

Avaluació per rúbriques

Són les pautes d’avaluació que descriuen les característiques específiques de cada dimensió de les diferents competències bàsiques curriculars. Serveixen per aclarir el que s’espera del treball de l’alumne, de valorar la seva execució i de facilitar la proporció de retorn de l’aprenentatge.